ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Έργο “Βελτίωση παραλιακής οδού Κοινότητας Αγίου Νικολάου”, προϋπολογισμού 900.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 375799/01.11.2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 406239/23.11.2022 προέγκριση δημοπράτησης .

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο την Εταιρεία PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ με Νόμιμο Εκπρόσωπο τον κο Παπουτσή Γεώργιο.

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Προέγκριση Σύμβασης ) υπεγράφη μεταξύ Δήμου και του αναδόχου η υπ’ αριθμ. 3856/28.04.2023 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 537.434,62 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 666.418,93 € ( με Φ.Π.Α.) για ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δυνάμει της από 22.11.2022 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ορισμός Επιβλέποντα

Τροποποίηση Ορισμού Επιβλέποντα

Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας