Βελτίωση παραλιακής οδού οικισμού Στούπας Κοινότητας Νεοχωρίου Δήμου Δυτικής Μάνης

Το Έργο “Βελτίωση παραλιακής οδού οικισμού Στούπας, Κοινότητας Νεοχωρίου, Δήμου Δυτικής Μάνης”, προϋπολογισμού 700.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 236796 /12-07-2022 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 281794/17.08.2022 προέγκριση δημοπράτησης.

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο την Κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Προέγκριση Σύμβασης ) υπεγράφη μεταξύ Δήμου και αναδόχου κοινοπραξίας η υπ’ αριθμ. 1168/08.02.2023 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 447.335,95€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 554.696,58 € ( με Φ.Π.Α.) ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δυνάμει της από τον Ιούλιο του 2022 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας