Αποπεράτωση Ανοικτού Θεάτρου Μάνης – Κατασκευή τουαλετών κοινού

Το Έργο “Αποπεράτωση ανοικτού Θεάτρου Μάνης – Κατασκευή τουαλετών Κοινού”, προϋπολογισμού 722.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 80837/26.03.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 197786/14.06.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απόφαση Ένταξης

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 208338/06.07.2021 προέγκριση δημοπράτησης

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο την εταιρεία ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Προέγκριση Σύμβασης ) υπεγράφη μεταξύ Δήμου και του αναδόχου η υπ’ αριθμ. 3748/23.05.2022 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 457.721,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 567.575,01 € ( με Φ.Π.Α.) για ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δυνάμει της από 13.08.2021 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ορισμός Επιβλέποντα

Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας