Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ”

Ο Δήμος. Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 3.789.970,00 € + 909.592,80 € ( ΦΠΑ 24% ) = 4.699.562,80

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Προκήρυξη, η Διακήρυξη, το ESPD και  η σχετική μελέτη.

Ο Α/Α συστήματος είναι o 195902

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 31/07/2023 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παντελής Συτμαλίδης