Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

Ο Δήμος. Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» με προϋπολογισμό 131.941,12 € πλέον Φ.Π.Α. 24 % 31.665,87 € ήτοι συνολικά 163.606,99 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Προκήρυξη, η Διακήρυξη, το ESPD και  η σχετική μελέτη.

Ο Α/Α συστήματος είναι o 218126

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13/09/2023 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360923 – 915, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παντελής Συτμαλίδης