Ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ”

Ο Δήμος. Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για την ανάθεση των επτά ανεξάρτητων τμημάτων της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 730.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά και ανά τμήμα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Προκήρυξη, η Διακήρυξη, το ESPD και  η σχετική μελέτη.

Οι Α/Α συστήματος είναι oι κάτωθι:

ΤΜΗΜΑ 1: 212138

ΤΜΗΜΑ 2: 212265

ΤΜΗΜΑ 3: 285309

ΤΜΗΜΑ 4: 285310

ΤΜΗΜΑ 5: 285311

ΤΜΗΜΑ 6: 285312

ΤΜΗΜΑ 7: 285313

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22α Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 25.01.2024 ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360923 – 915, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παντελής Συτμαλίδης