ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοίνωση

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Συνημμένα αρχεία:

· Ανακοίνωση με ΑΔΑ

·Παράρτημα

. Αίτηση Υπεύθυνη – Δήλωση
ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 9Δ31Ω9Χ-691

β. Παράρτημα
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από την Τετάρτη 9/8/2023 έως και την Παρασκευή 18/8/2023.

Προσοχή:

Τα Δικαιολογητικά θα στέλνονται σκαναρισμένα σε μορφή pdf ΜΟΝΟ

(μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 1MB) και όχι σε μορφή φωτογραφίας(JPG).