ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

«Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού με πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο για

το μήνα Οκτώβριο του έτους 2023»

Επισυνάπτονται:
1) Ανακοίνωση με ΑΔΑ:6ΠΕ4Ω9Χ-ΓΗ8.

2) Αίτηση.

3) Υπεύθυνη Δήλωση.
ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ6ΠΕ4Ω9Χ-ΓΗ8

ΥΠ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από 9/10/2023 έως και 13/10/2023.