ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  έντυπο ασεπ ΣΟΧ  ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δυτικής Μάνης, Τ.Κ. 24022 Καρδαμύλη-  Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο  Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας υπόψιν κας Μακρή Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας: 27213 60906).

Προθεσμία υποβολή αιτήσεων: από 26-7-2021 έως και 6-8-2021.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ1-2021 ΔΕ ΥΕ

ΑΝΑΚ ΣΟΧ 1-2021 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ (5)