Ανακοίνωση των Πινάκων Κατάταξης – Προσληφθέντων και Απορριπτομένων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2-2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Δυτικής Μάνης (ΑΔΑ:6ΗΕΚΩ9Χ-Φ1Φ)

Ανακοίνωση των Πινάκων Κατάταξης – Προσληφθέντων και Απορριπτομένων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2-2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Δυτικής Μάνης (ΑΔΑ:6ΗΕΚΩ9Χ-Φ1Φ) .

1.  Τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας  μπορείτε να τον δείτε εδώ

2.  Τον Πίνακα Απορριφθέντων  μπορείτε να τον δείτε εδώ

3.  Τον Πίνακα Προσληφθέντων μπορείτε να τον δείτε εδώ