Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2023 για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα

«Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2023 για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα»

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 24-7-2023 έως και 2-8-2023.

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

1)   Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2023.

2)  Παράρτημα Ανακοινώσεων με σήμανση «10-6-2021» και

3)  Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ -ΥΕ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2023_signed ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ -10-6-2021- ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕΥΕ