Ανακοίνωση Δήμου Δυτικής Μάνης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 27-03-2024 έως και 02-04-2024.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΜΗ-ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ-8-ΜΗΝΟΥ (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)

ΑΙΤΗΣΗ

ΨΞ05Ω9Χ-Ψ6Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΟ