Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 3/2023

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  στις Υπηρεσίες Καθαριότητας  & Ύδρευσης με χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

Ολόκληρη την Ανακοίνωση μπορείτε να δείτε την εδώ

Το παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ μπορείτε να το δείτε εδώ

Το έντυπο αίτησης μπορείτε να το  δείτε εδώ

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης κωλύματος μπορείτε να το δείτε εδώ