Ανακοίνωση για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δυτικής Μάνης για το διδακτικό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δυτικής Μάνης για το διδακτικό έτος 2022-2023

Επισυνάπτονται:

  1. Ανακοίνωση  με αριθμ πρωτ. 6500/9-8-2022( ΑΔΑ:ΩΣΤΦΩ9Χ-2Φ8)
  2. Αίτηση με αριθμ. 6500/9-8-2022
  3. Παράρτημα για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών

στις σχολικές μονάδες των Δήμων».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10-8-2022 έως και 24/8/2022.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ (1)

ΩΣΤΦΩ9Χ-2Φ8