Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για την πλήρωση μίας (1) θέσεως μερικής απασχόλησης για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δυτικής Μάνης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αριθμ. 1064/12-02-2024 (ΑΔΑ:9ΡΜΤΩ9Χ-ΑΨΡ) Ανακοίνωσης για την πλήρωση μιας (1) θέσεως μερικής απασχόλησης, για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Δυτικής Μάνης.
Τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης μπορείτε να δείτε εδώ.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από την Δευτέρα 26-02-2024 έως και την Τρίτη 27-02-2024.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mzartoulas@dimosdytismanis.gr
Καρδαμύλη 23-02-2024