Ανάρτηση πινάκων κατάταξης – μοριοδότησης υποψηφίων για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Δυτικής Μάνης

Κατά του κατωτέρω πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδιότησης μέσα σε προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mzartoulas@dimosdytikismanis.gr

918ΡΩ9Χ-ΗΝ9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ