Ανάπλαση πλατείας οικισμού Πεδινού της Κοινότητας Τσερίων

Το Έργο “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Πεδινού της Κοινότητας Τσερίων”, προϋπολογισμού 132.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 64899/11.03.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 208355/06.07.2021 προέγκριση δημοπράτησης .

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο τον κο Γλέζο Αλέξανδρο

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Προέγκριση Σύμβασης ) υπεγράφη μεταξύ Δήμου και του αναδόχου η υπ’ αριθμ. 3329/10.05.2022 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 81.408,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 100.946,20 € ( με Φ.Π.Α.) για ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δυνάμει της από 23.07.2021 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ορισμός Επιβλέποντα

Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας