Ανάπλαση πλατείας οικισμού Βόρειου της Κοινότητας Κέντρου

Το Έργο “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Βόρειου της Κοινότητας Κέντρου”, προϋπολογισμού 98.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 39410/18.02.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 192137/24.06.2021 προέγκριση δημοπράτησης .

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο τον κο Γλέζο Αλέξανδρο

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Προέγκριση Σύμβασης ) υπεγράφη μεταξύ Δήμου και του αναδόχου η υπ’ αριθμ. 3332/10.05.2022 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 63.937,57 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 79.282,59 € ( με Φ.Π.Α.) για ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δυνάμει της από 23.07.2021 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ορισμός Επιβλέποντα

Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας