Ανάπλαση πλατείας Κάτω Χώρας Μηλέας

Το Έργο “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Χώρας Μηλέας”, προϋπολογισμού 88.000,00 € εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο19.2, Υποδράση 19.2.4.3

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 256062/11.08.2021 προέγκριση δημοπράτησης.

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο την Κοινοπραξία Κ/ΞΙΑ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Προέγκριση Σύμβασης) υπεγράφη μεταξύ Δήμου και αναδόχου κοινοπραξίας η υπ’ αριθμ. 9800/01.12.2022 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 54.106,49 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 67.092,05 € ( με Φ.Π.Α.) ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Ορισμός Επιβλέποντα