Ανάπλαση πλατείας Δολών

Το Έργο “Ανάπλαση πλατείας Δολών”, προϋπολογισμού 76.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 64908/11.03.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 192144/24.06.2021 προέγκριση δημοπράτησης .

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο την εταιρεία ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Προέγκριση Σύμβασης ) υπεγράφη μεταξύ Δήμου και αναδόχου εταιρείας η υπ’ αριθμ. 3747/23.05.2022 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 48.635,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 60.308,00€ ( με Φ.Π.Α.) ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δυνάμει της από 23.07.2021 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ορισμός Επιβλέποντα

Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας