Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μάλτας της Κοινότητας Σταυροπηγίου

Το Έργο “Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μάλτας της Κοινότητας Σταυροπηγίου”, προϋπολογισμού 80.100,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 80832/26.03.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΜΑΛΤΑ ΩΙ5Ψ7Λ1-658

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την υπ’ αριθμ. 208322/06.07.2021 προέγκριση δημοπράτησης .

Προέγκριση Δημοπράτησης

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο τον κο Γλέζο Αλέξανδρο

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου ( Προέγκριση Σύμβασης ) υπεγράφη μεταξύ Δήμου και του αναδόχου η υπ’ αριθμ. 3330/10.05.2022 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 47.687,73 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 59.132,79 € ( με Φ.Π.Α.) για ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας δυνάμει της από 13.08.2021 Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ορισμός Επιβλέποντα

Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας