Ανάπλαση οικισμού Μεγάλης Μαντίνειας

Το Έργο “Ανάπλαση οικισμού Μεγάλης Μαντίνειας”, προϋπολογισμού 445.000,00 € εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” με την υπ’ αριθμ. 424422/20.12.2021 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Απόφαση Ένταξης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έλαβε την προέγκριση δημοπράτησης και προχώρησε σε υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την ΜΟΔ Α.Ε. για την εκτέλεση και επίβλεψη του Έργου

Προγραμματική Σύμβαση

Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, που διενεργήθηκε από τη ΜΟΔ Α.Ε.,  ανέδειξε ως ανάδοχο την εταιρεία NaQuaTec Α.Ε.

Μετά την έκδοση της προέγκρισης σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου υπεγράφη μεταξύ Δήμου, ΜΟΔ Α.Ε. και αναδόχου εταιρείας η από 06.02.2023 Δημόσια Σύμβαση συμβατικού αντικειμένου ίσο με 287.003 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 355.884,87 € ( με Φ.Π.Α.) ( Δημόσια Σύμβαση )

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου είναι η ΜΟΔ Α.Ε. δυνάμει της από 02.02.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δυτικής Μάνης και ΜΟΔ Α.Ε.

Ορισμός Επιβλέποντα

Προγραμματική Σύμβαση