Δικαιολογητικά

1. Αίτηση ιδιοκτήτη

2. Δύο τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87)

3. Τίτλους ιδιοκτησίας

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του μηχανικού περί του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο (περιγραφή) βρίσκεται εντός της ζώνης των 800μ.

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ.: 27210 64127