Βεβαίωση εντός οικισμού ή εντός ζώνης 800μ.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση ιδιοκτήτη

2. Δύο τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87)

3. Τίτλοι ιδιοκτησίας

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του μηχανικού περί του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο (περιγραφή) βρίσκεται εντός/εκτός οικισμού ή εντός/εκτός ζώνης των 800μ.

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ.: 2721360922-2721360915