Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (Αν πρόκειται για εταιρεία η αίτηση θα υποβάλλεται δια του νομίμου εκπροσώπου της-η αίτηση χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου).

2. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση από τον αιτούντα του ακινήτου, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα ή κέντρο διασκέδασης (άρθρο 1 Π.Δ. 231/89).Πρόκειται για συμφωνητικό μίσθωσης που πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Τρία  (3) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος υπό κλίμακα 1:50.
Τα παραπάνω σχεδιαγράμματα θα είναι θεωρημένα από την Πολεοδομία.
Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο  χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.

4. Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1& 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης. Πρέπει να συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, να φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία και να απεικονίζονται σε αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι της επιχείρησης (καταστήματος) και να αναφέρονται με ακρίβεια διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) και ο προορισμός του κάθε χώρου,(π.χ.WC, κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κλπ),το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών αυτού.
4α) Ως ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών εννοείται ο χώρος ο οποίος προσφέρεται για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων μετά την αφαίρεση από τη συνολική έκταση της αίθουσας των προθηκών, μπουφέ, ψυγείων, μπάρας κλπ, για τα κέντρα διασκέδασης αφαιρούνται επί πλέον και οι χώροι που καταλαμβάνει η ορχήστρα ή τα στερεοφωνικά μηχανήματα. Για τα καταστήματα που δεν αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα ωφέλιμος χώρος εννοείται ο χώρος παραμονής-κίνησης  των πελατών.
4β) Υποχρεωτικά επίσης θα αποτυπώνονται:
α) Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι και το εμβαδόν αυτών, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τραπεζοκαθίσματα.
β) Οι χώροι καπνιζόντων και μη καπνιζόντων.
4γ) Ειδικά προκειμένου για υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET) και μικτά καταστήματα τροφίμων σχεδιαγράμματα που θα σημειώνονται και οι καθορισμένοι χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση κάθε τμήματος τούτων για δε τα παντοπωλεία και τις αποθήκες χονδρικού εμπορίου θα σημειώνονται καθορισμένοι χώροι τοποθετήσεως ειδών καθαρισμού, εντομοκτόνων και άλλων ειδών άσχετων με τα τρόφιμα επιτρεπομένων να πωλούνται.

5.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες  του αιτούντος.

6.Βεβαίωση Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα αφορά τους όρους πυρασφάλειας του καταστήματος.

7. Βεβαίωση Υπηρεσίας Πολεοδομίας περί παθητικής πυροπροστασίας για όλα γενικά τα καταστήματα που πρόκειται να ιδρυθούν σε κτίρια που έλαβαν οικοδομική άδεια μετά την 17-2-1989.

8.Φωτοαντίγραφο απόδειξης ηλεκτρικού ρεύματος.

9.Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του ενδιαφερόμενου από τη Δν/ση Υγείας.

10. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

11. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταστατικού εταιρείας, αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Α.Ε. το ΦΕΚ δημοσίευσης του.

12. Βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

13.Υπεύθυνη δήλωση αντί ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης όταν πρόκειται για καταστήματα που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά.

14. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος και όλων των μελών όταν πρόκειται για εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. και του εκπροσώπου υπευθύνου αυτής όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 27210 64123