Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Στο πλαίσιο των πολιτικών του για τη Νεολαία, ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει σχεδιάσει ένα τριετές πρόγραμμα στοχευμένων δραστηριοτήτων για τους νέους της περιοχής, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε δράση».

Το Πρόγραμμα αφορά σε νέους / νέες, από 13-30 ετών, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια ευρωπαϊκή χώρα και τον πολιτισμό της, είτε με τις ανταλλαγές νέων είτε με την εθελοντική υπηρεσία. Επιπλέον, υποστηρίζει την υλοποίηση πρωτότυπων δραστηριοτήτων από/για νέους που ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και προάγουν το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση», σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκοπός των δράσεων που σχεδιάζει ο Δήμος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητές του σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής, να εκπαιδευτεί μέρος του προσωπικού του, να υπάρξει ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών με φορείς από το εξωτερικό και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργατών, το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω συνεργασία στο άμεσο μέλλον.