Προέγκριση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση (Αν πρόκειται για εταιρεία η αίτηση θα υποβάλλεται δια του νομίμου εκπροσώπου της (η αίτηση χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου).

2.Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.

3.Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς και αν πρόκειται για εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. όλων των εταίρων, αν είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. των εκπροσώπων-υπευθύνων της εταιρείας.

4.Παράβολο το προβλεπόμενο από το άρθρο 13 του Α.Ν.2520/40 παράβολο όπως αναπροσαρμόσθηκε με απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας & Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ( ΦΕΚ 2438 τ.Β.2007).
α) Κοινά καταστήματα 185 ευρώ.
β) Κέντρα διασκέδασης με λιγότερα από 200 καθίσματα 560 ευρώ, με περισσότερα από 200 καθ/τα 750 ευρώ.
γ) Σούπερ Μάρκετ με εμβαδόν πάνω από 1.000 και μέχρι 5.000 τ.μ. 250 ευρώ, πάνω από 5.000 τ.μ. 375 ευρώ.

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 27210 64123