Βεβαίωση Παλαιότητας Κτιρίου

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση ιδιοκτήτη

2. Δύο υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1599/1986 από δύο μάρτυρες με το γνήσιο της υπογραφής τους που να περιγράφουν το κτίριο (που βρίσκεται, επιφάνεια, γείτονες, υλικά κατασκευής κλπ) και να βεβαιώνουν το έτος κατασκευής

3. Φωτογραφίες των εξωτερικών όψεων του κτιρίου (εις διπλούν)

4. Τίτλους ιδιοκτησίας (προαιρετικά)

5. Τοπογραφικό Διάγραμμα (προαιρετικά)

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Τηλ.: 2721360922-2721360915