Μεταβίβαση Άδειων Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (Αν πρόκειται για εταιρεία η αίτηση θα υποβάλλεται δια του νομίμου εκπροσώπου της (η αίτηση χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου).

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο του καταστήματος θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

3. Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης (σύμβαση, συμβολαιογραφικό έγγραφο κλπ).

4.Παράβολο το προβλεπόμενο από το άρθρο 13 του Α.Ν.2520/40 παράβολο όπως αναπροσαρμόσθηκε με απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας & Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ( ΦΕΚ 2438 τ.Β.2007).
α) Κοινά καταστήματα 185 ευρώ.
β)Κέντρα διασκέδασης με λιγότερα από 200 καθίσματα 560 ευρώ, με περισσότερα από 200 καθ/τα 750 ευρώ.
γ) Σούπερ Μάρκετ με εμβαδόν πάνω από 1.000τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. 250 ευρώ,πάνω από 5.000 τ.μ. 375 ευρώ.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αντί για απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος.

6. Βεβαίωση Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που αφορά το κατάστημα (στην περίπτωση που δεν υπάρχει στο φάκελο της μεταβιβαζόμενης άδειας, ή έχει λήξει).

7. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας από τη Δν/ση Υγείας.

8. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ανάλογα και αν πρόκειται για εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. όλων των εταίρων, αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. των εκπροσώπων-υπευθύνων της εταιρείας.

9. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας περί έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του αιτούντος στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση. αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήματος.

11.Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του μεταβιβάζοντος το κατάστημα, στην οποία θα αναφέρει ότι : Μεταβιβάζω το κατάστημά μου (π.χ. εστιατόριο) …………..που βρίσκεται στην Τ.Κ…………………….στον…………..καθώς και την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.

12. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής λόγω θανάτου, χρειάζεται Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, από το οποίο να προκύπτουν οι κληρονόμοι.
* Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 των κληρονόμων θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι παραιτούνται του δικαιώματος της εκμεταλλεύσεως του καταστήματος.
* Διαθήκη ή συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης εν ζωή του καταστήματος.

13. Πρωτότυπη προηγούμενη άδεια του καταστήματος και θεωρημένο σχέδιο (κάτοψη) από τη Δ/νση Υγείας Μεσσηνίας.

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού
Τηλ.: 27210 64123