Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις

Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις

19 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και τυμπάνων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

18 Ιουλίου 2019

 Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς για την ανάθεση των υπηρεσιών μετάπτωσης στοιχείων από την ΔΕΔΔΗΕ στη βάση της οικονομικής υπηρεσίας, SINGULARLOGIC
GENESIS, Τ.Α.Π.». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

26 Ιουνίου 2019

3η πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση των εργασιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών του Δήμου Δυτικής Μάνης.

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13 Ιουνίου 2019

Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση των εργασιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών του Δήμου Δυτικής Μάνης.

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

07 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης, οδικών καθρεπτών και λοιπών υλικών οδικής σήμανσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

07 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ναυαγοσωστικου εξοπλισμού για τον εφοδιασμό των απασχολούμενων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

07 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για προμήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου για το έτος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(2)

31 Μαΐου 2019

Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚ. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2019

29 Μαΐου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες   του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

28 Μαΐου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση των εργασιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση για προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed(1)

8 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση για  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών  από  8 Μαΐου 2019  έως 17  Μαΐου 2019.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση για  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών  από  8 Μαΐου 2019  έως 17  Μαΐου 2019.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

23 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

30 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

23 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

19 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

19 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

12 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

περιγραφικό τιμολόγιο νεοχωρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

προϋπολογισμός αντικατάστασης νεοχωρίου 1

προϋπολογισμός αντικατάστασης νεοχωρίου 2

τεχνική έκθεση νεοχωρίου

12 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

περιγραφικό τιμολόγιο καρδαμύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προϋπολογισμός (1)

Προϋπολογισμός (2)

τεχνική έκθεση καρδαμύλης

12 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΙΑΝΕΙΚΩΝ-ΚΙΤΡΙΩΝ»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

περιγραφικό καλιανέικα-κιτριές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

προϋπολογισμός καλιανέικα-κιτριές 1

προϋπολογισμός καλιανέικα-κιτριές 2

τεχνική έκθεση καλιανέικα-κιτριές

12 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

περιγραφικό τιμολόγιο τσερίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

προϋπολογισμός τσερίων (2)

προϋπολογισμός τσερίων

τεχνική έκθεση τσερίων

20 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση των υπηρεσιών ελέγχου της ποιότητας πόσιμου νερού ύδρευσης και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

18 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ιστών,φωτιστικών σωμάτων και συναφών υλικών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

15 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση-αναβάθμιση των προγραμμάτων SINGULARLOGIC-GENESIS-HRMS  του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της  προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» Α.Μ. 02/2018 με προϋπολογισμό 198.220,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η υπ’ αριθμ. 02/2018 Τεχνική Μελέτη, η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη και το ΤΕΥΔ.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 71440.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/04/2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 05/04/2019 ώρα 10:00 πμ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721360923, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Συτμαλίδης Παντελής.

08 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

07 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

11 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία μεταφοράς και διαχείρισης
των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

14 Ιανουαρίου 2019

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της Υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»,  με προϋπολογισμό 409.200,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ο Α/Α συστήματος είναι 69244.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ

Την μελέτη μπορείτε να την δείτε εδώ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας ΕΕΕΠ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14.01.2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14.02.2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλέκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 20.02.2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Σημαντική Επισήμανση περί Χρόνου Ισχύος Εγγυητικής Συμμετοχής_signed

03 Ιανουαρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της  προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» Α.Μ. 38/2018 με προϋπολογισμό 165.806,45 € + 39.793,55 € (ΦΠΑ24%) = 205.600,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, τα δύο ΤΕΥΔ για τις δύο ομάδες σε word και pdf και η μελέτη.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 67628.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/01/2019, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 28/01/2019 ώρα 10:00 πμ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721360923, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Συτμαλίδης Παντελής.

21 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια θερμομονωτικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του Πολιτιστικού Κέντρου Στούπας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

18 Δεκεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΙΑΝΙΚΩΝ ΜΗΛΕΑΣ»

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΙΑΝΙΚΩΝ ΜΗΛΕΑΣ» Α.Μ. 39/2017 με προϋπολογισμό 75.000,00€ +18.000,00€ (ΦΠΑ24%) = 93.000,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και οι μελέτες.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 79136.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/01/2019, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 14/01/2019 ώρα 10:00 πμ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915-922, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Άννα Νικητοπούλου.

18 Δεκεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Α.Μ. 32/2018 με προϋπολογισμό 96.980,31€ + 23.275,27€ (ΦΠΑ24%) = 120.256,00 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και οι μελέτες.

Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ο Α/Α συστήματος είναι 78520.

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε  εδώ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/01/2019, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 21/01/2019 ώρα 10:00 πμ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721360915-922, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Άννα Νικητοπούλου.

18 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής για τις Χριστουγεννιάτικες Εορταστικές Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018

30 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

28 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Αβίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

27 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Δ.Ε. Λεύκτρου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

16 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπλαση Πλατείας Πύργου Λεύκτρου»

Διαβάστε Περισσότερα

08 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001:2015 στον Δήμο Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

07 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού γαι την Φιλαρμονική Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

06 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκποίηση κατεστραμμένων, μεταλλικών κάδων

Εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων

19 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της ετήσιας φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης της επίσημης ιστοσελίδας και της επίσημης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Δυτικής Μάνης

Πρόσκληση

24 Σεπτεμβρίου 2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της συνολικής επικράτειας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

19 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την αναβάθμιση της σύνδεσης του Δημαρχιακού Καταστήματος της Τ.Κ. Καρδαμύλης στο δίκτυο «Σύζευξις»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

23 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων Ειδικού Συνεργάτη (Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού ή Π.Ε. Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και Π.Ε. ή Τ.Ε. λογιστών)

Προκήρυξη για Πρόσληψη Ειδικών Συνεργατών

10 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Δυτικής Μάνης

Διαβάστε Περισσότερα

08 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου

Διαβάστε Περισσότερα

07 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Μάνης

Διαβάστε Περισσότερα

07 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού προγράμματος για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με τη χρήση προηγμένων ψηφιακών υπογραφών

Διαβάστε Περισσότερα

06 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και τυμπάνων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Μάνης

Διαβάστε Περισσότερα

31 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής για την εκδήλωση στα Κυβέλεια της Τ.Κ. Μηλέας την Κυριακή 05.08.2018

Διαβάστε Περισσότερα

20 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διοργάνωση της Έκθεσης Σύγχρονης Τέχνης «ΤΟ ΟΧΥΡΟ» στο χώρο της Παλαιάς Καρδαμύλης από 28.07.2018 έως και 31.10.2018

Διαβάστε Περισσότερα

13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα

13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υδραυλικού υλικού

Διαβάστε Περισσότερα

06 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σακουλών
απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης

Διαβάστε Περισσότερα

08 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης

Διαβάστε Περισσότερα

31 Μαΐου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας χημικής τουαλέτας ΑμΕΑ για το Κέντρο Κοινότητας Τ.Κ. ΚΑρδαμύλης

Διαβάστε Περισσότερα

30 Μαΐου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2018

Διαβάστε Περισσότερα

23 Μαΐου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών

Διαβάστε Περισσότερα

18 Μαΐου 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας

Διαβάστε Περισσότερα

15 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Διαβάστε Περισσότερα

11 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

04 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΤΗ 3Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ»

Διαβάστε Περισσότερα

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΒΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΚΙΤΡΙΩΝ.

Διαβάστε Περισσότερα

03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.

Διαβάστε Περισσότερα

03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Διαβάστε Περισσότερα

02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Διαβάστε Περισσότερα

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Διαβάστε Περισσότερα

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Επιστολή προς Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κ.κ Ιερώνυμο. Η επιστολή παραδόθηκε ιδιοχείρως απο τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης Ιωάννη Μαραμπέα στο Κ.κ Ιερώνυμο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου στην  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Διαβάστε Περισσότερα

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτεινού
Χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τον στολισμό του συνόλου των Τ.Κ. του
Δήμου Δυτικής Μάνης κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων ,
Πρωτοχρονιάς και Φώτων 2017- 2018_ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε Περισσότερα

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτεινού
Χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τον στολισμό του συνόλου των Τ.Κ. του
Δήμου Δυτικής Μάνης κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων ,
Πρωτοχρονιάς και Φώτων 2017- 2018

Διαβάστε Περισσότερα

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτεινού
Χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τον στολισμό του συνόλου των Τ.Κ. του
Δήμου Δυτικής Μάνης κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων ,
Πρωτοχρονιάς και Φώτων 2017- 2018

Διαβάστε Περισσότερα

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Δυτικής Μάνης

Διαβάστε Περισσότερα

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης με απ’ ευθείας ανάθεση.

Διαβάστε Περισσότερα

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Διαβάστε Περισσότερα

08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΟΚΗΤΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Διαβάστε Περισσότερα

07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

Δ.Τ Σχετικά με το θέμα της στέγης του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Καρδαμύλης

Διαβάστε Περισσότερα

07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

 

 

02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

25  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

.Διαβάστε Περισσότερα

 

19  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ

 

.Διαβάστε Περισσότερα

 

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

.Διαβάστε Περισσότερα

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΠΟ 10/9/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/9/2017.)

.Διαβάστε Περισσότερα

05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

.Διαβάστε Περισσότερα

 

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

 Σεμινάριο για την διαχείριση προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας 

.Διαβάστε Περισσότερα

 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΑΦΟΙ ΡΑΠΤΕΑ

Διαβάστε Περισσότερα

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΥΛΕΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

 

 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

 

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΣΚΑΡΕΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗ.

Διαβάστε Περισσότερα

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΛΙΟΔΕΝΤΡΑ Ο.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ 3/7/2017

Διαβάστε Περισσότερα

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2013

Διαβάστε Περισσότερα

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 2017

Διαβάστε Περισσότερα

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Συνοπτικές οδηγίες για δασικές πυρκαγιές – Protection guidelines from forest fires

Διαβάστε Περισσότερα

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2017

Διαβάστε Περισσότερα

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ»

Διαβάστε Περισσότερα

7  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε Περισσότερα

7  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017

Διαβάστε Περισσότερα

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε Περισσότερα

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΚΑΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

31 ΜΑΙΟΥ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

26 ΜΑΙΟΥ 2017

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε Περισσότερα

26 ΜΑΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

 

25 ΜΑΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

25 ΜΑΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε Περισσότερα

 

22 ΜΑΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 25b7%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bb.εμβρίου 2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα

8 Δεκεμβρίου 2015
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Διαβάστε Περισσότερα

8 Δεκεμβρίου 2015
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Διαβάστε Περισσότερα

4 Δεκεμβρίου 2015
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Διαβάστε Περισσότερα

4 Δεκεμβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Διαβάστε Περισσότερα

26 Νοεμβρίου 2015
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΒΙΑΣ
Διαβάστε Περισσότερα

19 Νοεμβρίου 2015
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα

27 Οκτωβρίου 2015
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
Διαβάστε Περισσότερα

26 Οκτωβρίου 2015
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα

26 Οκτωβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα

22 Οκτωβρίου 2015
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα

22 Οκτωβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα

14 Οκτωβρίου 2015
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Διαβάστε Περισσότερα

14 Οκτωβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου 2015
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα

28 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα

22 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Διαβάστε Περισσότερα

11 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα

Σεπτέμβριος 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Διαβάστε Περισσότερα

Σεπτέμβριος 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Διαβάστε Περισσότερα

Σεπτέμβριος 2015
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε Περισσότερα

26 Αυγούστου 2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΗΣ 2015
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΜΑΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΕΣ MANIACS 2015
Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2η
Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Β΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
KARDAMILI INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2015
Διαβάστε περισσότερα

22 Απριλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΒΙΑΣ 2015
Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΤΡΟΥ 2015
Διαβάστε περισσότερα

6 Απριλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ 7/2015
Διαβάστε περισσότερα

6 Απριλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

1 Απριλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαβάστε περισσότερα

23 Μαρτίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Διαβάστε περισσότερα

19 Μαρτίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Διαβάστε περισσότερα

03 Μαρτίου  2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ»
Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Διαβάστε περισσότερα

12 Φεβρουαρίου 2015
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2014
Ανακοίνωση Διεξαγωγής Κλήρωσης
Διαβάστε περισσότερα

14 Μαίου 2014
Γνωστοποίηση συνδυασμών υποψηφίων για το Δήμο Δυτικής Μάνης
Διαβάστε περισσότερα