Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους επίσημους καταλόγους έτους 2019 για επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους για το έτος 2019 του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι μέχρι τις 24-02-2019 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Μάνης (Καρδαμύλη-ΤΚ 24022 – τηλ. Γραφείου Πρωτοκόλλου 2721360901, Αρμόδιο γραφείο: Τεχνικό, τηλ.: 2721360922), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του Ν 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ατομικά, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠρόκλησηSIGNED

Υπόδειγμα Αϊτησης (Τύπου Ι)

Υπόδειγμα Αϊτησης (Τύπου ΙΙ)

Υποβολή Αίτησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση ΙV: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 17.09.2018 ο Δήμος Δυτικής Μάνης υπέβαλε το υπ’ αριθμ. 48733 Αίτημα Χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόταση ΙV: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» για την χρηματοδότηση της Πράξης «Έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 699.950,00 € και με φυσικό αντικείμενο τις εργασίες τσιμεντόστρωσης σε διάφορα σημεία του συνόλου της επικράτειας του Δήμου.

Η αξιολόγηση της Πράξης αναμένεται άμεσα με δεδομένο ότι ο Δήμος μας πέτυχε να είναι ο δεύτερος Δήμος πανελλαδικά που υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης.

Edit: Το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου μας εγκρίθηκε μέσω της υπ’ αριθμ. 60034/30.10.2018 Απόφασης Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα CLLD- Leader 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης, στα πλαίσια του Προγράμματ0ος CLLD- Leader 2014-2020 που έληξε τη Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018, υπέβαλε προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση τις κάτωθι δύο Πράξεις:

  • «Ανάπλαση πεζοδρομίων Καρδαμύλης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 255.000,00 € η οποία έλαβε κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0010942642
  • ¨Ανάπλαση πλατείας Κάτω Χώρας Μηλέας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 88.000,00 € η οποία έλαβε κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0010919842

Πλέον είμαστε σε αναμονή για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Προτάσεών μας από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

Χρηματοδότηση  ύψους 211.420,00 € για «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»

Μία μεγάλη επιτυχία για το Δήμο Δυτικής Μάνης, που πέτυχε πρώτος στην κατηγορία των υπό μετάβαση Περιφερειών και τρίτος πανελλαδικά, την αξιολόγηση και χρηματοδότηση Πράξης προϋπολογισμού 211.420,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την υλοποίηση  ολοκληρωμένων τουριστικών θαλάσσιων προορισμών σε 4 δημοφιλείς παραλίες της επικράτειάς του και συγκεκριμένα στην Παραλία «Πανταζή» της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, στην ομώνυμη παραλία του οικισμού Στούπας της Τ.Κ. Νεοχωρίου, στη παραλία «Ριτσά» της Τ.Κ. Καρδαμύλης και στην παραλία του οικισμού Ακρογιαλίου της Τ.Κ. Αβίας.

Αντικείμενο της εγκεκριμένης πρότασης είναι όλες εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες
απαιτούνται ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης κινητικότητας (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση κ.λπ.) ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας, μέσω της κατασκευής εγκαταστάσεων και υποδομών που θα αφορούν στην ψυχαγωγία και στην άθληση των ως άνω ατόμων, συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και στην άρση της περιθωριοποίησής τους από το κοινωνικό σύνολο. Όλες οι κατασκευές-υποδομές που προτείνονται για τη διαμόρφωση της επιλεγμένης παραλίας έχουν μη-μόνιμο χαρακτήρα ενώ δύνανται να τοποθετηθούν στην αρχή της θερινής περιόδου και να αφαιρεθούν μετά το πέρας της, χωρίς να αλλοιώσουν το περιβάλλον. Συνοπτικά, οι προτεινόμενες κατασκευές-υποδομές για να υλοποιηθεί η αλυσίδα
προσβασιμότητας και να θεωρηθεί το παραθαλάσσιο μέτωπο φιλικό προς τα άτομα με αναπηρία είναι: 1. Μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα (αμαξίδιο) 2. Διάδρομος παραλίας για ΑμΕΑ 3. Μη μόνιμο, συναρμολογούμενο
αποδυτήριο για ΑμΕΑ 4. Ντουζ 5. Πακέτο τηλεμετρίας 6. Φωτοσυναγερμός 7. Σήμανση.

ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ-ΑμΕΑ

 

Υποβολή Αίτησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόταση Ι: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15.06.2018 ο Δήμος Δυτικής Μάνης υπέβαλε το υπ’ αριθμ. 27816 Αίτημα Χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόταση Ι: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» για την χρηματοδότηση της Πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 621.135,10 € και με φυσικό αντικείμενο την αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρουκαι πιο συγκεκριμένα τη κατασκευή αγωγού βαρύτητας, τη κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου ανύψωσης και τη κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, στις Τοπικές Κοινότητες Πύργου, Ριγκλίων και Πλάτσας.

Η αξιολόγηση της Πράξης αναμένεται άμεσα με δεδομένο ότι ο Δήμος μας πέτυχε να είναι ανάμεσα τους δέκα πρώτους Δήμους πανελλαδικά που υπέβαλαν αίτημα χρηματοδότησης.

Edit: Το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου μας εγκρίθηκε μέσω της υπ’ αριθμ. 34525/09.07.2018 Απόφασης Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ

 

Υποβολή Αίτησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόταση ΙΙΙ: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.06.2018 ο Δήμος Δυτικής Μάνης υπέβαλε το υπ’ αριθμ. 3353 Αίτημα Χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόταση ΙΙΙ: «Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, ύψους 230.000,00 € (207.000,00 € χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και 23.000,00 € από Λοιπούς Πόρους του Δήμου) με φυσικό αντικείμενο τη προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων απλών και σύνθετων παιδικών παιχνιδιών και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τον εξοπλισμό και αμπλουτισμό των παιδικών χαρών της επικράτειας του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Edit: Το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου μας εγκρίθηκε μέσω της υπ’ αριθμ. 59459/25.10.2018 Απόφασης Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

 

Υποβολή Αίτησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόταση ΙΙ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.06.2018 ο Δήμος Δυτικής Μάνης υπέβαλε το υπ’ αριθμ. 3354 Αίτημα Χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόταση ΙΙ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», ύψους 40.000,00 € (24.000,00 € χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και 16.000,00 € από Λοιπούς Πόρους του Δήμου) με φυσικό αντικείμενο τη συντήρηση και αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Στούπας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ».

Edit: Το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου μας εγκρίθηκε μέσω της υπ’ αριθμ. 40716/03.08.2018 Απόφασης Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

 

Υποβολή Αίτησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόταση Ι: » Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και Συνοδευτικού Εξοπλισμού»

Σας ενημερώνουμε ότι στις 08.05.2018 ο Δήμος Δυτικής Μάνης υπέβαλε το υπ’ αριθμ. 1035 Αίτημα Χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόταση Ι: «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού», ύψους 209.150,00 € (190.000,00 € χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και 19.150,00 € από Λοιπούς Πόρους του Δήμου) με φυσικό αντικείμενο την προμήθεια:

  • Ενός ισότροχου, ελστικοφόρου εκσκαφέα- φορτωτή με την δυνατότητα εξάρτησης βραχόσφυρας, προϋπολογισμού 125.000,00 €
  • Ενός καλαθοφόρου οχήματος για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ηεκτροφωτισμού και επικουρικά του Τμήματος Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 80.600,00 €
  • Ενός συστήματος γεώφωνων για εντοπισμό διαρροών στα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης, προϋπολογισμού 3.550,00 €.

Edit: Το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου μας εγκρίθηκε μέσω της υπ’ αριθμ. 42390/13.08.2018 Απόφασης Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σχετικά με Ανοικτό Θέατρο Μάνης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει πως η γνωστή σε όλους μας εκκρεμότητα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς γηπέδου γειτνιάζοντος με το Ανοικτό Θέατρο Μάνης, εξαιτίας της οποίας δεν ήταν δυνατή η αποπεράτωση των εργασιών στον Περιβάλλοντα Χώρο του Θεάτρου, έχει πλέον ρυθμιστεί μιας και μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής το επίμαχο τμήμα ήδη από τις 16 Ιουλίου 2018 έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου