Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης με απ’ ευθείας ανάθεση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ