Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σακουλών απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ