Επιτροπές

Επιτροπές

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ

Ιωάννης Μαραμπέας – Δήμαρχος
Κομπότης Γεώργιος του Αριστομένη – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
Νίκας Ηλίας – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Γιατράκος Γιώργος – Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
Κουλουμπέρης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικών Χώρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ

Τακτικά Μέλη
Μαραμπέας Ιωάννης

Χρηστέας Γρηγόρης

Κομπότης Γεώργιος του Αριστομένη

Κουλουμπέρης Δημήτριος

Νίκας Ηλίας

Γιατράκος Γεώργιος

Γιαννημάρας Δημήτριος