Δωρεάν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας «Γεωργία Ελεγχoμένου Περιβάλλοντος − Υδροπονία»

Το Πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Πελοποννήσου απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Γεωργία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος – Υδροπονία» / Master of Science (M.Sc.) in Controlled Environment Agriculture – Soilless Culture, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2335 τΒ΄/20-6-2018.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ λειτουργεί χωρίς δίδακτρα και είναι πλήρους φοίτησης. Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων με υψηλή κατάρτιση στον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος – Υδροπονίας. Οι απόφοιτοι θα εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, ενώ παράλληλα θα τους παρέχεται η δυνατότητα για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητά τους σε εθνικό αλλά και σε διεθνές περιβάλλον.

Η Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος (Γ.Ε.Π.) αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς αναπτύξεως της ελληνικής γεωργίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των Ευρωπαϊκών χωρών. Η καλλιέργεια για την παραγωγή προϊόντων αλλά και πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε ελεγχόμενο περιβάλλον είναι ένα από τα πλέον εντατικά παραγωγικά συστήματα όπου μέσω διαφόρων τεχνολογιών, επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος και η βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών.

Δωρεάν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας