Πολιτική Προστασία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Συγκρότηση Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Μάνης

 

Αρμοδιότητες Δήμων
(συντάσσεται με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α 114/30.6.2006 και τον Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α 87/7.6.2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)

 

1.1 Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.

1.2 Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

1.3 Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.