ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Η παράγραφος «Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης η οποία ολοκληρώνεται με τη παράδοση των υλικών και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται.» της δεύτερης σελίδας της Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς αναφέρθηκε στη παρούσα Πρόσκληση εκ παραδρομής. Σας διευκρινίζουμε ότι η προσφορά η οποία θα κατατεθεί δεν θα πρέπει απλώς να ξεπερνά το συνολικό ποσό των ειδών ήτοι 1.649,20 € με Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ